اطلاعیه آگهی مناقصه عمومی پروژه احداث ساختمان اداری سازمان آتش نشانی مرند-مرحله اول نوبت دوم

اطلاعیه آگهی مناقصه عمومی پروژه احداث ساختمان اداری سازمان آتش نشانی مرند-مرحله اول نوبت دوم

                                                                آگهی مناقصه عمومی مرحله اول نوبت دوم                                  

  شهرداری مرند

 

مرحله اول - نوبت اول - 94/03/30

شهرداری مرند درنظردارد نسبت به واگذاری پروژه احداث ساختمان اداری آتش نشانی  با مبلغ اعتبار10000000000ریال (بحروف  ده میلیاردریال ) را براساس فهرست بهاء سال94(بدون تعدیل) به استناد ماده 5و 6 آئین نامه مالی شهرداریها ازطریق مناقصه عمومی و با شرایط ذیل واگذار نماید:

1-پیمانکاران وشرکت کنندگان واجدشرایط جهت کسب اطلاعات بیشتر واخذ اسناد مناقصه ازتاریخ انتشار دروقت اداری به جزء ایام تعطیل به معاونت فنی وشهرسازی شهرداری مرند ویا آدرس اینترنتی www.marand.ir   مراجعه نمایند.

2- درصورت ناقص ومخدوش بودن مدارک شرکت کننده، ازمناقصه حذف خواهدشد.

3- شرکت کنندگان درمناقصه می بایستی پیشنهادات خود را درپاکت های  سربسته لاک ومهرشده (الف- ب-ج) که جزئیات در اسناد مندرج می باشد قرار داده و تا پایان وقت اداری مورخه 16/4/94 روز سه شنبه  آخروقت اداری   تحویل دبیرخانه شهرداری مرند داده و رسید اخذ نمایند.

4- کلیه پیشنهادات واصله  94/04/18 روز پنج شنبه ساعت 13 باحضور اعضاء کمیسیون معاملاتی مفتوح وقرائت خواهد شد.

5-برنده مناقصه موظف است تاهفت روز از تاریخ اعلام شهرداری مرند نسبت به عقد قرارداد اقدام نماید.

6-شرکت کنندگان بایستی  یا بصورت ضمانتنامه بانکی پنج دهم درصد( 05/% ) مبلغ اعتبار و یا بصورت نقدی به شماره حساب 3100001965005 نزد بانک ملی واریز نمایند.

7- سپرده نفرات اول، دوم، سوم، شرکت کننده درمناقصه پس ازاعلام کمیسیون معاملاتی درصورتی که حاضر به عقد قرار نشوند به نفع شهرداری ضبط خواهدشد.

8- برای پروژه های مذکور هیچگونه تعدیلی تعلق نخواهد گرفت.

9- هزینه چاپ آگهی وکلیه کسورات وحقوق دولتی تحت هرعنوان برعهده برنده مناقصه خواهدبود.

10-شهرداری در رد یا قبول هریک یا تمام پیشنهادات پس از ارزیابی کیفی مناقصه گران مختار است وشرکت کنندگان حق هیچگونه اعتراض در رد یا قبول آن را ندارند.

11- رعایت نمودن قانون مصوب نمایندگان مجلس مبنی برمنع مداخله کارکنان دولت درمعاملات دولتی الزامی می باشد.

12-اطلاعات وجزئیات مندرجه مربوطه دراسناد مناقصه ضمیمه می باشد که جزء لاینفک قرارداد خواهد بود.

* تاریخ چاپ مرحله اول نوبت دوم :94/04/06 تا 94/04/16

 

                                                                                                    سیدرضا هاشمی

                                                                                                                                                                             شهردارمرند

تعداد امتیازات: (7472) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (6141)
کد خبر: 562
  • اطلاعیه آگهی مناقصه عمومی پروژه احداث ساختمان اداری سازمان آتش نشانی مرند-مرحله اول نوبت دوم

RSS comment feed نظرات ارسال شده

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.

ارسال نظر جدید

نام

ایمیل

وب سایت

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید: