آگهی تجدید فراخوان جذب سرمایه گذاری

آگهی تجدید فراخوان جذب سرمایه گذاری

آگهی تجدید فراخوان جذب سرمایه گذاری

شهرداری مرند

(  نوبت اول )

  

شهرداری مرنددر نظر دارد  به استناد صورتجلسه شماره39 مورخه  10/06/1393   هیات  عالی سرمایه گذاری شهرداری مرند با روش سرمایه گذاري مشارکتی  پروژه زیر را  برابر شيوه نامه سرمايه گذاري از طريق انتشار فراخوان واگذار نماید .

علاقمندان محترم میتوانند حداكثر تا پایان وقت اداری روز  پنج شنبه27 شهریور1393 برای  دریافت اطلاعات بیشتر و اسناد فراخوان و تحویل پیشنهاد به وب سایت WWW. Marandinvest.com  وMarand.ir WWW. مراجعه و یا با مراجعه حضوری به آدرس مرند ––  بلوار شهرداری - ساختمانی مرکزی شهرداری مرند امور سرمایه گذاری يا دبير خانه شهرداري مرند مراجعه نموده و یا با شماره تلفن 04142253318 تماس حاصل نمایند .

شرايط:

1-برندگان اول و دوم و سوم فراخوان هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.

2-ساير اطلاعات وجزئيات مربوط به مشاركت در اسناد فراخوان مندرج است.

3-هيات عالي سرمايه گذاري شهرداري مرند در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است.

4- دادن سپرده از طريق واريز به حساب سپرده شهرداري مرند ياارايه اسناد خزانه يا ضمانت نامه بانكي.

 

ردیف

نام پروژه

نوع مشارکت

قیمت پایه

 

مدت قرارداد 

مبلغ سپرده

1

واگذاری احداث مجتمع تجاری ومسکونی شهید باکری (پارک موتوری)

مدنی

-

-

100 میلیون ریال

* كليه هزينه هاي چاپ آگهي  مطالعات پروژه ونقشه ها به عهده مشاركت كننده مي باشد.

**در مورد  تعداد طبقات و كاربري با توافق طرفين و راي كميسيون ماده 5 اجرا مي شود.

*** در صورت عدم تصويب كميسيون ماده 5 ادعايي براي مشاركت كننده متصورنخواهد بود.

چاپ نوبت اول11/06/1393 روزنامه ارک چاپ نوبت دوم 17/06/1393 روزنامه  ارک

                                    سید رضا هاشمی  –   شهردار مرند            

راهنماي شركت در فراخوان پروژه‌ سرمايه‌گذاري شهرداري مرند 1393

 

شهرداري مرند در نظر دارد پروژه فوق الذكر را به استناد ماده هفت شيوه نامه سرمايه‌گذاري و مشاركت با روش‌هاي معمول مشاركتي به افراد حقيقي و حقوقي واجد شرايط واگذار نمايد.

****

-     علاقمندان محترم مي توانند جهت مطالعه كامل اسناد فراخوان عمومي به وب سايت www.marandinvest.com و www.marand.irيا در صورت نياز به كسب اطلاعات بيشتر با  تلفن هاي04142253318 تماس حاصل فرمايند.

****

-     خواهشمند است جهت شركت در فراخوان عمومي نسبت به تكميل فرم پيشنهاد مشاركت (كه به ضميمه اسناد مي‌باشد) و مهر و امضاء آن اقدام فرموده و با پيوست نمودن مدارك درخواستي در فرم مذكور ، حداكثر تا پايان وقت اداري روز    (قید شده در آگهی ) به دبيرخانه اداره سرمايه‌گذاري به آدرس:  مرند-خيابان امام خميني (ره) – بلوار شهرداري –ساختمان مركزي شهرداري مرند تحويل داده و پس از ثبت در دبيرخانه، رسيد دريافت نمائيد ، افرادي كه به نحوي مدارك را ارسال نموده ولي نتوانند تا پايان مهلت مقرر از دبيرخانه شماره ثبت دريافت نمايند از شركت در فراخوان محروم خواهند بود.

*****

-     پيشنهادات رسيده در جلسه كميسيون كارشناسي و هيات عالي سرمايه گذاري شهرداري مرند مطرح و تصميم‌گيري خواهد شد و متعاقباً از پيشنهاددهندگان جهت مذاكرات فني و مالي دعوت خواهد شد و در صورت نياز نسبت به برگزاري مناقصه يا مزايده محدود در بين پيشنهاددهندگان اقدام خواهد شد. در هر صورت شهرداري در رد يا قبول يك يا چند يا كليه پيشنهادات مختار است و يك سرمايه گذار مي تواند در دو يا چند پروژه نيز اعلام آمادگي نمايد.

****

-     صفحات يك ، دو ، سه و چهار اسناد فراخوان را تكميل و ممهور و امضاء نموده و به همراه پيوستهاي درخواستي در پاكتي قرار داده و روي آن عبارت «پاكت الف فراخوان پروژه ................................. .» را نوشته و سربسته نمائيد. صفحه پنجم «فرم ب» را پس از تكميل و مهرو امضاء در پاكت ديگر قرار داده و روي آن عبارت «پاكت ب فراخوان پروژه ................ ....... » را نوشته و سربسته نمائيد  ضمانت نامه بانكي به مبلغ ( طبق آگهی) ريال بابت ضمانت شركت در فراخوان امور سرمايه گذاري و مشاركت شهرداري مرند را از بانك دريافت وپاكت هاي الف و ب و ضمانت نامه يا فيش واريزي به حساب سپرده شهرداري مرندبه شماره حساب سيباي 3100001965005نزد بانك ملي همه را در پاكت سوم سربسته نموده و روي آن عبارت پاكت ج فراخوان پروژه ..................................... و نام مشاركت كننده را نوشته و هرسه پاكت را به شكلي كه در بالا آمد به  دبيرخانه شهرداري مرند به آدرس فوق الذكر تحويل داده و رسيد دريافت نمائيد .لازم به ذكر است در صورت انصراف برنده فراخوان ضمانت نامه وي به نفع شهرداري مرند ضبط خواهد شد.

****

پيشاپيش از حضور شما در فراخوان عمومي پروژه‌هاي شهرداري مرند و ارائه پيشنهادتان سپاسگزاريم.

صفحه يك از پنج

 

صفحه يك از پنج

 

 

 

 

 

فرم شناسايي شركتهاي فعال در زمينه پروژه هاي عمران و توسعه شهري

 

وضعيت  نيروي انساني شركت  :

 

زمينه تخصص

 

1-................................

2-....................................

3-.................................

4-..................................

جمع

تعداد نفر

 

 

 

 

 

 

رزومه و سوابق فعاليت                    

                                                                    1                                         2                                            3                                         4

 

رزومه مالي شركت :

تاريخ تاسيس شركت و نوع شركت

سرمايه ثبت شده به حروف به ريال

مجموع قراردادهاي انجام يافته در دو سال اخير به حروف به ريال

ميزان گردش مالي شركت دربازه  زماني دو سال گذشته

به ريال به حروف

 

 

 

 

از تاريخ ...................... تا تاريخ ...................... ميزان گردش ..............................................ريال

 

مهر و امضاء مدير عامل

صفحه دو از پنج

 

صفحه دو از پنج

 


فرم الف - پيشنهاد مشاركت در فراخوان عمومي پروژه‌ سرمايه‌گذاري شهرداري مرند

 

1393شهریورماه

                                                                 ...................................

مشخصات پيشنهاد دهنده:

 

 

 سوابق :

 

 

1. توضيح مختصر :

(در خصوص  سوابق كاري مرتبط با پروژه انتخابي و اينكه تا كنون چه پروژه اي را در اندازه فيزيكي و ريالي پروژه انتخابي بانجام رسانده ايد؟)

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. پروژه‌هاي بانجام رسيده و يا عقد قرارداد شده :

چند نمونه از آخرين و بزرگترين پروژه‌هايي كه تاكنون بانجام رسانيده و يا عقد قرارداد نموده‌ايد را با ذكر (نام پروژه - محل اجراء - حجم فيزيكي و ريالي پروژه - شماره و تاريخ قرارداد) نام ببريد؟

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

مدارك زير را ضميمه اين برگ نموده ام :

 

1. رزومه كاري در يك برگ 4A £         2. تصوير قراردادهايي كه در برگ رزومه درج نموده ام £  

3. تصوير آخرين تغييرات ثبتي شركت £    4. گردش مالي حساب شركت £       5. ساير با ذكر عنوان £ ................................

 

 

نام ونام خانوادگي :.................................................... عنوان مسئوليت در شركت : ............................................... تاريخ : ...........................

 

                                                                                                                                                                              امضاء و مهر

 

‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‍‌‌‌

لطفاً اين فرم را پس از تهيه و تكميل و الصاق مدارك لازم مطابق مفاد « راهنماي شركت در فراخوان » در مهلت مقرر ارسال فرمائيد.

 

صفحه سه از پنج

 
Wave: شرايط انتخاب طرف مشاركت براي پروژه .................................................. محتويات پاكت الف و ساير شرايط مشاركت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


محتويات پاكت الف :

1)  گردش مالي   از اول مردادماه 1392 لغايت پايان مرداد ماه سال 1393 (حساب يا حسابهاي متعلق به شخص حقيقي يا حقوقي كه فرم فراخوان بنام اوست)با تائيد و مهر بانك مربوطه.

   -  هر يك ميليارد ريال يك امتياز (حداكثر 20 امتياز)

2) رزومه كاري

3) تصوير آخرين تغييرات ثبتي شركت

4) صفحات تكميل ومهر و امضاء شده يك و دو و سه و چهار اسناد اين فراخوان به همراه ضمائم مربوطه.

5) فتوکپی کارت ملی در خواست کننده

امتياز كسب شده در پاكت الف جهت افتتاح پاكت ب عدد 10 و بالاتر خواهد بود.

تبصره : در صورتيكه هيچ يك از شركت كنندگان موفق به كسب نمره 10 نشوند به تشخيص كميته بازگشايي پاكات نمره 10  مي تواند كاهش داشته باشد.

6)تصوير گواهي رتبه بندي شركت.

 

 

 

موارد فوق را قبول دارم.

امضاء و مهر

 

 

صفحه چهار از پنج

 

 

 

 

فرم ب اطلاعات اوليه پروژه و پيشنهاد درصد سهم الشركه شهرداري

 

 

1) نام پروژه: ...........................................

2) نام منطقه يا سازمان متولي: شهرداري مرند و اداره سرمايه گذاري و مشاركت شهرداري مرند.

3) آدرس دقيق محل اجراي پروژه:   ................................

4) نوع آورده شهرداري: زمين و مجوزهاي مربوط به شهرداري .

5) نوع آورده  سرمايه‌گذار: طراحي وساخت

6) درصد پايه:          ........درصد سهم الشركه شهرداري

7) نوع مشاركت: ................

8)طول دوران مشاركت:........ سال

 

 

فرم پيشنهاد درصد مشاركت (ضميمه پاكت ب)

 

با لحاظ شرايط اين فراخوان

 

درصد پيشنهادي براي سهم الشركه شهرداري :

 

توضيحات ديگر:یا مبلغ اجاره:

 

 

 

 

                                                                                                                        

               

                                                                                                           نام و نام خانوادگي :

                                                                                                 امضاء مديرعامل و مهر شركت/ ....

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

صفحه پنج از پنج

 به عدد:                                       به حروف :

 

ساير شرايط مشاركت:

 

-          كليه هزينه هاي طراحي ، خريد، اجراء و....توسط كميته فني مركب از نمايندگان طرفين كنترل و نظارت مالي خواهد شد.

 

 

اين شركت / اينجانب با مطالعه كامل متن فراخوان ، راهنماي شركت در فراخوان و اطلاعات اوليه راجع به پروژه‌ي فوق الذكر كه در وب سايت قرار داشت ، نسبت به تكميل فرم حاضر اقدام نموده و با تأئيد مندرجات خويش ، پروژه مشاركتي زير را جهت شركت در فراخوان پيشنهاد مي‌نمايم:

 نام پروژه پيشنهادي : ................................................

 

 

حقوقي:  نام شركت:..........................................................  نام مديرعامل : .................................................. نوع فعاليت : ........................................

حقيقي : خانم يا آقاي : ............................................................................... نوع فعاليت : ....................................................

 

آدرس دقيق:

...........................................................................................................................................................................................................................

.

تلفن :

فاكس:

ايميل:

وب سايت:

 

 

 

 

نام پروژه

 

 

 

 

موضوع قرارداد

 

 

 

 

طرف قرارداد

 

 

 

 

شماره و تاريخ قرارداد

 

 

 

 

شهر و محل اجراء

 

 

 

 

آخرين وضعيت پروژه

 

 

 

 

مبلغ قرارداد به ريال به حروف

 

 

 

 

متراژ زيربنا

 

 

 

 

مشخصات  كلي :

نام شركت

مدير

امل

زمينه ف

اليت شركت

شماره تلفن

فاكس

ايميل

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس كامل پستي :

 

 

كدپستي :                                                                                                       صندوق پستي :

 

 

 

                

تعداد امتیازات: (1687) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (3823)
گروه خبر: سرمايه گذاري
کد خبر: 398
  • آگهی تجدید فراخوان جذب سرمایه گذاری

RSS comment feed نظرات ارسال شده

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.

ارسال نظر جدید

نام

ایمیل

وب سایت

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید: