آگهی مزایده

آگهی مزایده

شهرداري مرند

سازمان پاركها وفضايسبز

تجديد آگـهي مزايدهنوبت اول(مرحله اول)

سازمان پاركها وفضاي سبز شهرداري مرند در نظردارد به استناد بند 5صورتجلسه شماره 52-6/5/92 شوراي محترم  اسلامي شهر مرند وبارعايت آئين نامه مالي شهرداريها تعداد 16 قطعه زمین به شماره  هاومساحتهای ذیل از قطعات تفکیکی شهرک میلاد وباقیمت کارشناسی شده به مبالغ ذکر شدهازطریق آگهی مزایده به فروش برساند.

1-  متقاضيان مي بايست برای هر قطعه بطور جداگانه 5%  (پنج درصد )مبلغ پایه را به عنوان  سپرده به حساب شماره015593089002 به نام سازمان پارکها و فضای سبز مرند نزد بانک ملی شعبه غدیر واریزو فیش مربوطه را ضمیمه پیشنهاد خود نموده و از تاریخ 6/6/92 تا مورخه19/6/92 تاآخر وقت اداری در پاکت سربسته به دبیر خانه سازمان پارکها و فضای سبز واقع درخیابان طالقانی ضلع شرقی پل طالقانی سازمان پارکها و فضای سبز تحویل و رسید اخذنمایند.

2-     سپرده نفرات اول تاسومشرکت درمزایده تاعقد قرارداد مستردنخواهد شد ودرصورت انصراف سپرده آنان به ترتیببه نفع سازمان ضبط خواهد شد.

3-     سازمان دررد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است.

4-     به پیشنهادات مخدوش ومبهم وفاقد سپرده ترتیب اثر نخواهد شد.

5-     هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود.

6-     کلیه پیشنهادات واصلهراس ساعت 8 صبح روزچهار شنبه مورخه20/6/92باحضور اعضای کمسیون عالی ومعاملاتی سازمان باز وقرائت خواهد شد.

7-  جهت کسب اطلاعات بیشتربه سازمان پارکها وفضای سبز واقع درخیابان طالقانی جنب پل طالقانی طبقه فوقانیویابه سایت اینترنتی شهرداری مرند marand.ir  مراجعه نمایند.

رديف

شماره قطعه

متراژ

قیمت

محله

كاربري

1

1231

235مترمربع

000/000/40 تومان

2

مسكوني باتراكم متوسط

2

1012

285 متر مربع

000/500/48 تومان

2

مسكوني باتراكم متوسط

3

1019

285 متر مربع

000/500/48 تومان

2

مسكوني باتراكم متوسط

4

1107

240 مترمربع

000/000/40 تومان

2

مسكوني باتراكم متوسط

5

1128

300 مترمربع

000/00/51 تومان

2

مسكوني باتراكم متوسط

6

1150

300 مترمربع

000/00/51 تومان

2

مسكوني باتراكم متوسط

7

1172

285 مترمربع

000/000/52 تومان

2

مسكوني باتراكم متوسط

8

697

250 مترمربع

000/750/43 تومان

1

مسكوني باتراكم متوسط

9

695

250 مترمربع

000/750/43 تومان

1

مسكوني باتراكم متوسط

10

4430

84/855 مترمربع

000/000/102 تومان

4

مسكوني باتراكم زيا د

11

4432

64/537مترمربع

000/000/63 تومان

4

مسكوني باتراكم زياد

12

4433

532 مترمربع

000/000/59 تومان

4

مسكوني باتراكم زياد

13

4434

36/571 متر مربع

000/000/56 تومان

4

مسكوني باتراكم زياد

14

5390

15/712 مترمربع

000/000/130 تومان

5

مسكوني باتراكم زياد

15

3344

200 مترمربع

000/000/37 تومان

3

مسكوني باتراكم متوسط

16

3348

230 مترمربع

000/000/44 تومان

3

مسكوني باتراكم متوسط

     تاریخ انتشار :    نوبت اول                      مرحله اول    6/6/92          لغایت    12/6/92                                                           جمشیدی

                                 نوبت اول                  مرحله دوم    13/6/92         لغایت  19/6/92                                                   مدیرعامل سازمان                                                                                                                                              


تعداد امتیازات: (4383) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (4006)
گروه خبر: مزایده
کد خبر: 172
  • آگهی مزایده

RSS comment feed نظرات ارسال شده

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.

ارسال نظر جدید

نام

ایمیل

وب سایت

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید: