آگهی مناقصه مرحله دوم- نوبت اول موضوع مناقصه: جرای سنگ فرش پیاده روهای سطح شهر مرند

آگهی مناقصه مرحله دوم- نوبت اول موضوع مناقصه:  جرای سنگ فرش پیاده روهای سطح شهر مرند

مرحله دوم- نوبت اول

موضوع مناقصه:  جرای سنگ فرش پیاده روهای سطح شهر مرندبصورت دستمزدی  وبدون مصالح شهرداری مرنددرنظردارد به استناد مجوز شماره  12410- 24/1/96  استانداری آذربایجان شرقی وبرابر آیین نامه معاملاتی شهرداریها وباشرایط زیر از بین پیمانکاران صلاحیتدار اقدام به برگزاری مناقصه نماید.

1-جهت دریافت اسناد مناقصه تا آخروقت اداری  شنبه 27/3/96 به دفتر معاونت فنی واقع در تقاطع برق مراجعه شود.

2- مبلغ برآورد اولیه  دو میلیارد  ریال می باشد.

3- واریز مبلغ سپرده شرکت در مناقصه ، 5% مبلغ برآورد  5% مبلغ برآورد 100000000ریال بحروف یکصد میلیون ریال به شماره حساب سپرده 1004444 بنام شهرداری مرند نزد بانک شهر شعبه مرند یا ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر.

4- مهلت ارائه پیشنهاد قیمت درپاکت سربسته ومهر شده تا آخر وقت اداری  شنبه 27/3/96 به دبیرخانه شهرداری مرند.

5- کمیسیون عالی معاملاتی راس ساعت  15 روز یکشنبه 28/3/96 تشکیل وبرنده مناقصه مشخص خواهد شد.

6- سپرده نفرات اول تا سوم تا عقد قرارداد بانفر اول در حساب شهرداری مرند باقی خواهد ماند ودرصورت عدم تمکین برندگان به انعقاد قرارداد سپرده آنها را به ترتیب به نفع شهرداری مرند ضبط خواهد شد.

7- شهرداری مرند در رد یا قبول هرکدام ویا کلیه پیشنهادات مختار است.

8- هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود که با اعلام امور مالی به حساب روز نامه ساقی آذربایجان واریز خواهد شد.

9- شرکت کنندگان باید دارای صلاحیت پیمانکاری و دارای رتبه بندی پایه 5 ابنیه وکمتر از سازمان مدیریت وبرنامه ریزی باشند.

11- انتشار مرحله دوم- نوبت دوم  در تاریخ 16/3/96  در روز نامه ساقی آذربایجان خواهد بود.

                                                                                                                                                    شهردار مرند

                                                                                                                                                مرتضی موحدنیا

تعداد امتیازات: (290) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (121)
گروه خبر: عمومي, مناقصات
کد خبر: 1102
  • آگهی مناقصه مرحله دوم- نوبت اول موضوع مناقصه:  جرای سنگ فرش پیاده روهای سطح شهر مرند

RSS comment feed نظرات ارسال شده

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.

ارسال نظر جدید

نام

ایمیل

وب سایت

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید: